SIERADZKI  KLUB
KARATE KYOKUSHINKAI

AKTUALNOŚCI

TRENINGI KARATE

OSIĄGNIĘCIA

ZAWODNICY

GALERIA

SKLEP

HISTORIA
SZTUKI KARATE

HISTORIA
KARATE KYOKUSHIN

HISTORIA
KARATE KYOKUSHIN
W POLSCE

SOSAI
MASUTATSU OYAMA

SHIHAN
ANDRZEJ DREWNIAK

SŁOWNICZEK JAP-POL

KATA

KIHON

KUMITE

100 KUMITE

TAMASHI-WARI

PRZYSIĘGA DOJO

WYMOGI
EGZAMINACYJNE

   

AKTUALNOŚCI

2010-09-22
Karatecy na start !

Najbli?sza sobota w Sieradzu pod znakiem kolejnych zmaga? sportowych na macie. To za spraw? Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Sieradza. Swój akces zg?osi?o 140 zawodników z 15 klubów z ca?ego kraju. "Bia?e kimona" poka?? na macie jak potrafi? wykonywa? techniki karate (kata), powalcz? te? w lekkim kontakcie. S?dzi? g?ównym zawodów w Sieradzu b?dzie Shihan Andrzej Drewniak. Pocz?tek sobotniej rywalizacji (25.09.10) o 10:30 w hali sportowej Szko?y Podstawowej nr 10. Wej?cie dla kibiców od strony p?ywalni. Wst?p jak zwykle b?dzie wolny, zapraszamy !

2010-09-16
Osu na Jarmarku.

By?y prezentacje poszczególnych gmin, stoiska twórców ludowych, zlot motocyklistów, ciekawe wyst?py artystyczne, a na okras?... m.in. bia?e kimona na scenie! Za nami II Sieradzki Jarmark Powiatowy. Dwudniowa impreza na placu Wojewódzkim w Sieradzu zgromadzi?a t?umy zwiedzaj?cych, którzy zwiedzali, ogl?dali, ale te? i oklaskiwali - chocia?by wyst?p zawodników Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai. W specjalnym pokazie przygotowanym w?a?nie na jarmark udzia? wzi?li tak najm?odsi, jak i ci najbardziej do?wiadczeni reprezentanci SKKK. - Lubimy tego typu inicjatywy, wi?c niemal zawsze odpowiadamy na zaproszenia organizatorów. Karatecy w ramach pokazu na jarmarku zaprezentowali jak wygl?daj? zaj?cia na treningach z najm?odszymi. By?y te? podstawowe techniki karate i na koniec " mocne uderzenie": pokazowa walka w full kontakcie i tamashiwari, czyli pokaz techniki ?amania twardych przedmiotów. Sieradzcy karatecy jak zwykle zebrali burz? oklasków, publiczno?? docenia?a za? zw?aszcza najm?odszych adeptów sztuki karate kyokushin.2010-09-10
Wakacje z bia?ymi kimonami.

To ju? kolejny rok, gdy na letnie wakacje o moc atrakcji zadba? Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai. Tak lipiec jak i sierpie? stan??y pod znakiem udzia?u karateków w licznych pokazach na festynach i piknikach w ca?ym regionie. Najwa?niejszym jednak projektem by?a Letnia Akademia Karate. Tradycyjnie ju? instruktorzy SKKK przez dwa tygodnie sierpnia prowadzili zaj?cia dla wszystkich ch?tnych w Sieradzu, Kaliszu i K?pnie. W sumie przez sale treningowe przewin??o si? ponad sto osób, od wnuczka do dziadka. Po ostatnim treningu by?y oczywi?cie podzi?kowania dla najwytrwalszych. Specjalne dyplomy wr?cza?a uczestnikom w Sieradzu Kazimiera Gotkowicz, dyrektorka SP 10, w K?pnie Danuta Jerczy?ska, dyrektor Gimnazjum nr 2 oraz w Kaliszu Izabela Kotkowska, dyrektor IV LO . - Bardzo nas to cieszy, ?e niezmiennie ju? od ponad 10-ciu lat wci?? jest zainteresowanie nasz? propozycj? aktywnego sp?dzania wakacji z karatekami. Cz??? uczestników Akademii decyduje si? potem wst?pi? do Klubu i to te? jest buduj?ce - mówi Robert Wajgelt, prezes SKKK. Letnia Akademia Karate to oczywi?cie nie tylko wyczerpuj?ce treningi jedynie dla twardzieli. To raczej wspólna sportowa zabawa, z elementami sztuk walki. Od kilku lat formu?a akademii przewiduje te? specjalne zaj?cia z samoobrony dla pa?. Do tego wszyscy mog? nauczy? si? kilkunastu s?ówek japo?skich, pos?ucha? o filozofii karate, wreszcie historii stylu kyokushin, który stworzy? wielki Masutatsu Oyama.
Zaj?cia poprowadzili: Robert Wajgelt, Beata Wajgelt, Marek Urba?ski, Jakub Pi?towski i Krzysztof Kotarski. Kolejna Letnia Akademia Karate dopiero za rok, ale dla niecierpliwych mamy dobr? wiadomo?? - oczywi?cie w najbli?sze ferie - zimowa edycja tej imprezy.

galeria

2010-08-30
Brawo dla naszych !!!

Udany wyst?p na Ogólnopolskim Turnieju w Sierakowie. Impreza odby?a si? 14 sierpnia b.r. Zawodnicy SKKK wystartowali po raz pierwszy w systemie WKF. Zmierzyli si? z zawodnikami shotokan i godzuriu, na ich zasadach. Tym milej nam zakomunikowa?, ?e wywalczyli?my pi?? medali. W swoich kategoriach medale wywalczyli: Konrad Jakubowski w kategorii kumite II miejsce, Miko?aj Rogowski w kategorii kumite III miejsce, Magdalena Mizerska w kategorii kumite II miejsce, Iga Wajgelt w kategorii kumite II miejsce, Ida Wajgelt w kategorii kata III miejsce.

galeria

2010-08-12
AKADEMIA KARATE KYOKUSHIN

Letni? Akademi? Karate czas zacz?? ! Na to wydarzenie czeka wielu mieszka?ców Sieradza, ale te? Kalisza czy K?pna. Akademia to dla czynnych zawodników jeszcze jedna okazja do lekkiego wakacyjnego treningu, a dla innych mo?liwo?? "dotkni?cia" sztuki walki jak? jest karate. - Tradycyjnie chcemy da? mo?liwo?? aktywnego wypoczynku w ramach wakacji czy urlopu. Na trening mo?na przyj?? niezale?nie od p?ci, wieku czy w?asnej sprawno?ci. Wystarczy strój sportowy - mówi Robert Wajgelt, prezes Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai. W tym roku zaj?cia w Sieradzu b?d? si? odbywa?y w "dziesi?tce" przy al. Grunwaldzkiej , a nie w "dziewi?tce" przy ?okietka. Tam ma bowiem ruszy? remont sali sportowej, co uniemo?liwi?o by spokojne prowadzenie zaj??. Dzi?ki uprzejmo?ci Pani Kazimiery Gotkowicz, dyrektorki SP 10 z treningami nie trzeba si? b?dzie przenosi? zbyt daleko. Warto przypomnie?, ?e udzia? w Akademii jest bezp?atny. Pierwszy trening ju? niebawem Zapraszamy !
SIERADZ
Treningi zaplanowano w dniach: 16, 18, 23, 25,30 sierpnia, w godz 16.00-17.00. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 wej?cie od strony p?walni. Zaj?cia organizuje SKKK przy wspó?pracy z SP 10 i sieradzkim MOSiR-em.
KALISZ

Treningi zaplanowano w dniach: 17, 19, 24, 26, 31 sierpnia w godz. 19.00-20.00. Hala IV LO ul. Widok 96a w Kaliszu, wej?cie od strony boiska. Zaj?cia organizujemy przy wspó?pracy Pani Dyrektor IV LO.
K?PNO

Treningi zaplanowano w dniach: 17, 19, 24, 26, sierpnia w godz. 16.00-17.00 Sala Gimnazjum nr 2 ul. Zamkowa 1 w K?pnie, wej?cie od boiska. Zaj?cia organizujemy przy wspó?pracy Pani Dyrektor Gimnazjum nr 2.poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] nastepna