SIERADZKI  KLUB
KARATE KYOKUSHINKAI

AKTUALNOŚCI

TRENINGI KARATE

OSIĄGNIĘCIA

ZAWODNICY

GALERIA

SKLEP

HISTORIA
SZTUKI KARATE

HISTORIA
KARATE KYOKUSHIN

HISTORIA
KARATE KYOKUSHIN
W POLSCE

SOSAI
MASUTATSU OYAMA

SHIHAN
ANDRZEJ DREWNIAK

SŁOWNICZEK JAP-POL

KATA

KIHON

KUMITE

100 KUMITE

TAMASHI-WARI

PRZYSIĘGA DOJO

WYMOGI
EGZAMINACYJNE

   

AKTUALNOŚCI

2010-05-18
Trener II klasy Karate

Trzeba by?o kilkudziesi?ciu lat przygody z karate, a ostatnio o?miu miesi?cy pracy na specjalnym kursie w Krakowie, ale op?aci?o si?. Robert Wajgelt, prezes SKKK jest ju? trenerem II klasy. To dla niego, jak i pozosta?ych 24 osób zakwalifikowanych na kurs, spore wyró?nienie. Przede wszystkim jest oficjalnym potwierdzeniem trenerskiej klasy i dowodem na to, ?e jest si? jednym z najlepszych instruktorów kyokushin karate w Polsce. - To by?y mordercze weekendowe zaj?cia w Krakowie, ale op?aci?o si? - nie kryje zadowolenia Wajgelt. Kurs instruktorski zorganizowano w ramach Ogólnopolskiego Programu Szkolenia Kadr Instruktorskich. ?rodki finansowe na jego realizacj? pozyskano z Unii Europejskiej.

galeria

2010-05-11
Maj na sportowo.

Sieradzcy karatecy nie zwalniaj? tempa. Ten rok jaki i poprzedni obfituje w liczne turnieje i mistrzostwa, na których przyjdzie powalczy? o kolejne tytu?y i medale. W maju okazje do ich zdobycia b?d? co najmniej dwie. – Na pocz?tek pojedziemy do Radzymina k. Warszawy. 15 i 16 maja nasi zawodnicy zaprezentuj? si? Mistrzostwach Polski Juniorów M?odszych i zarazem na M?odzie?owej Olimpiadzie – mówi sensei Robert Wajgelt, prezes Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai. A oto sk?ad na te zawody: Karolina Kruk, Iga Wajgelt, Micha? Pietrus i Konrad Jakubowski. Jako opiekun m?odzie?y i zarazem s?dzia zawodów do Radzymina pojedzie sensei Marek Urba?ski, wiceprezes Klubu. – Jad? najlepsi, dlatego naprawd? ci??ko wskaza? faworyta do zdobycia medalu na zawodach – nie ukrywa prezes Wajgelt. Za bia?e kimona z Sieradza pozostaje wi?c po prostu trzyma? mocno kciuki !2010-04-30
Karate "na baczno??".

Na pocz?tku by?o ich ponad trzydziestu. Do ko?ca dotrwa?o dwudziestu kilku. Wylali morze potu, ale na pewno si? op?aca?o. Po raz pierwszy w historii ?o?nierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia mogli wzi?? udzia? w specjalnym kursie przygotowanym i poprowadzonym przez instruktorów Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai. Przez trzy miesi?ce treningi w hali sportowej przy Jednostce po?wi?cono na doskonalenie walki w bliskim kontakcie i samoobrony. – Dla naszego ?o?nierza wa?na jest nie tylko umiej?tno?? obs?ugi skomplikowanego sprz?tu ??czno?ci. W tym rzemio?le jedna z podstaw to w?a?nie walka wr?cz i samoobrona, dlatego postanowili?my zorganizowa? taki kurs i zaproponowali?my wspó?prac? karatekom – mówi gen. bryg. Miros?aw Siedlecki. Dowódca sieradzkiej Jednostki osobi?cie bra? udzia? w zaj?ciach, obejrza? te? specjalny pokaz karate. Przygotowane przez ludzi w bia?ych kimonach zaj?cia by?y wyczerpuj?ce, ale z pewno?ci? urozmaicone i ciekawe. – Nie uczyli?my wojskowych dajmy na to jedynie tego jak w walce z przeciwnikiem wykorzysta? saperk?, czy bagnet. Chodzi?o te? o to, by atakowany np. wiedzia? jak bezpiecznie upa?? po czym skutecznie przej?? do kontrataku, oczywi?cie z wykorzystaniem ró?nych technik karate – t?umaczy Robert Wajgelt, prezes SKKK. Po trzech miesi?cach uczestników kursu czeka? jeszcze egzamin ko?cowy. Zaliczy?o go 23 ?o?nierzy wszyscy, którzy zdo?ali dobrn?? do ko?ca zaj??. Pierwszy kurs walki w bliskim kontakcie i samoobrony poprowadzili sesnsei Robert Wajgelt 3 dan, sensei Beata Wajgelt 1 dan i sempai Krzysztof Kotarski. Z ramienia wojskowych w organizacj? zaj?? zaanga?owa? si? mjr Mariusz Stefaniak. – Oczywi?cie tym samym nie ko?czymy wspó?pracy. Ju? s? ch?tni na kolejne takie zaj?cia z karatekami – podsumowuje gen. Siedlecki. Nast?pne, dla kolejnej grupy ?o?nierzy b?d? we wrze?niu. – Co ciekawe, podobne propozycje mamy ju? od kilku innych instytucji, oczywi?cie jeste?my otwarci na kolejne – dodaje prezes Wajgelt. G?ównym organizatorem kursu by?a firma PPHU DEKOR Agencja Ochrony Osób i Mienia Wajgelt, Jednostka Wojskowa w Sieradzu, za? wspó?organizatorem SKKK.2010-04-13
Komunikat nadzwyczajny!

W sobot? Polsk? dotkn??a olbrzymia tragedia, w wypadku lotniczym zgin?li Wspaniali Polacy z Prezydentem Rzeczpospolitej Lechem Kaczy?skim na czele. Dlatego w imieniu Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushin sk?adam wszystkim wyrazy wspó?czucia, ??cz? si? w ?alu z wszystkimi prze?ywaj?cymi t? olbrzymi? strat? dla ca?ego Narodu,

Robert Wajgelt
Prezes Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushin2010-03-17
Pracowity weekend!

Mi?o nam poinformowa?, ?e zawodnicy SKKK w ostatni weekend znów zdobyli nowe medale. Tym razem w Dzier?oniowie, dok?d udali si? z opiekunem Krzysztofem Kotarskim, w ramach Mi?dzywojewódzkich Mistrzostw M?odzików, podczas których rywalizowali karatecy z 4 makroregionów, nasi przedstawiciele zdobyli dwa medale. Albert Tokarski w kumite lekki kontakt otar? si? o z?oto - po dogrywce przyznano mu drugie miejsce, a Iga Królewicz wywalczy?a trzecie miejsce. Jest to szczególnie wa?ne, poniewa? wyniki tego cyklu zawodów b?d? si? liczy?y w nast?pnych latach w systemie ogólnopolskiej rywalizacji dzieci i m?odzie?y. By? mo?e karate zostanie dzi?ki temu w??czone w poczet dyscyplin olimpijskich! Sieradzcy karatecy ju? teraz, jak wida?, s? gotowi!
W tym samym czasie druga grupa przedstawicieli SKKK w sk?adzie: sensei Robert Wajgelt, Marek Urba?ski i sempai Miko?aj Rogowski i Konrad Jakubowski przebywa?a w Belgradzie w Serbii, kolejny raz uczestnicz?c w Mi?dzynarodowym Turnieju o Puchar Belgradu. W tym roku konkurencja by?a wyj?tkowo silna: wystarczy wspomnie?, ?e do grodu nad Saw? i Dunajem przybyli karatecy z Rosji, w??cznie z aktualn? wicemistrzyni? ?wiata Worobiew?, zawsze gro?ni Bu?garzy, Czarnogórcy, W?grzy, coraz lepsi Serbowie i niespodzianka turnieju - Tunezyjczycy. W?a?nie oni wygrali najbardziej presti?ow? kategori? open m??czyzn - w finale zawodnik z Tunezji pokona? przez knockout Rosjanina! Nasi zawodnicy walczyli dzielnie, ale tym razem nie przebili si? do strefy medalowej, jedynie Konrad dosta? si? do ósemki. Nasi zawodnicy pozostawili dobre wra?enie i zyskali uznanie wymagaj?cej i ?ywio?owo dopinguj?cej publiczno?ci. Sympatyczni Serbowie zaprosili nas na nast?pny turniej do Belgradu, jak zwykle na wiosn?.poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] nastepna